Seiji: “Yesman” (Seiji 1, 2010) Yes, man. TGIF!(Source: https://www.youtube.com/)